Loving Memories

.

Everett Charles Yates JR

1908010900